طرح دو معماری - طراحی مسکن

طراحی معماری با هدف آشنایی با مفاهیم ، تعاریف فضا و عوامل مؤثر بر طراحی مسکن Architectural Design 2

نمونه کار دانشجویان طراحی معماری 1 - مسکونی


طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی

طراحی معماری یک مسکونی 

نمونه كارهاي طراحي معماري 1 / طراحي مسكوني

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

طراحي معماري 1 / مسكوني / دانشگاه تربيت معلم

منبع : وبلاگ خط و خاک

+ این مطلب روز  پنجشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۰ ساعت  0:2 توسط مرتضی اسماعیلی  نگاشته شد  |